หัวข้อข่าว

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานกลุ่มสานตะกร้าจากพลาสติก กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง หมู่ 4 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

กิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรใหม่)

ประชุมปิดภาคเรียน 2/2565

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีมติอนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปิดการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (MBA) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเกมและอีสปอร์ต เข้าดูงานที่ eArena MQDC BootCamp

ศึกษาดูงานสาขาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ต ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศึกษาดูงานสาขาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก ต.เหล่าโพค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ” ในโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม “ยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ”