คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

ผศ.ศักดาเดช   กุลากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ภัทร์ศินี  แสนสำแดง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
patsunee.s@snru.ac.th
อ.สุพิชญา  นิลจินดา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางผการัตน์  ทิพวัง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
pakarat_tam@snru.ac.th