เอกลักษณ์ (Identity)

“เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการ”
หมายถึง คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งความรู้ด้านวิทยาการจัดการสำหรับให้คนในท้องถิ่นได้มาศึกษาเรียนรู้