อัตลักษณ์ (Character)

“บัณฑิตมีจิตอาสา และทักษะวิชาชีพ”

“บัณฑิตมีจิตอาสา” หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

“มีทักษะวิชาชีพ” หมายถึง บัณฑิตมีความชำนาญในวิชาชีพ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ