พันธกิจ (Obligation)

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาการจัดการและมีคุณธรรม
  2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  3. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น
  4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม