แนะนำหน่วยงาน

1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

คณะวิทยาการจัดการ เกิดขึ้นมาสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 จาก พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครู (ชื่อเรียกในขณะนั้น) จัดการศึกษาได้ในหลายสาขาวิชามากขึ้น จากเดิมที่เคยผลิตเฉพาะบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์หรือบัณฑิตสายครูทำให้สามารถผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นมาในวิทยาลัยครูต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อันเป็นสาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์

ในปี 2527 วิทยาลัยครูสกลนครในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้ ผศ.วีระ  รักความสุข เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ จนมาถึงปี พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสกลนครจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2528 ประกอบด้วย

 1. นายถวิล จันทร์ชนะ              หัวหน้าคณะวิชา
 2. นายสอน สิริสิงห                  อาจารย์ประจำคณะ
 3. นายสุระพงษ์ อุสายพันธ์       อาจารย์ประจำคณะ
 4. นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์    อาจารย์ประจำคณะ
 5. น.ส.ชลกร อาสนะนนท์         อาจารย์ประจำคณะ

 ด้านอาคารสถานที่ ทางวิทยาลัยได้มอบให้ใช้ห้อง 436 อาคาร 4 เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะครั้งแรก ซึ่งเดิมอาคาร 4 เป็นสถานที่ตั้งของภาควิชาดนตรีและภาควิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการของคณะวิชาได้เตรียมการเพื่อจะเปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะฯ เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2529 โดยเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ระดับอนุปริญญา) เป็นโปรแกรมแรก จำนวน 1 หมู่เรียน

จากปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมาคณะวิชาวิทยาการจัดการได้มีความเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ต่อมาเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในปี พ.ศ.2547 แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 คณะวิชาเดิมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ และหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี ซึ่งมีผู้บริหารคณะดังต่อไปนี้

 1. นายถวิล  จันทร์ชนะ               หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ.2528 – 2530
 2. นายสอน  สิริสิงห                   หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ.2530 – 2534
 3. นางกุลฑลี  ภาสอาจ              หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ.2534 – 2538
 4. ผศ.ถวิล  จันทร์ชนะ               คณบดี พ.ศ.2538 – 2542
 5. นายชาญชัย  ศุภวิจิตรพันธุ์     คณบดี พ.ศ.2542 – 2545
 6. นางนันทิยา ผิวงาม                คณบดี พ.ศ.2546 – 2547
 7. นายชาคริต ชาญชิตปรีชา        คณบดี พ.ศ.2548 – 2557
 8. ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล   คณบดี พ.ศ.2556– ปัจจุบัน

ด้านคณาจารย์คณะมีอาจารย์ 57 คน และมีการเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจบัณฑิต
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้เปิดสอนหลายแขนงวิชา ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป และแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่วนในระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ได้แก่ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 8. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการจะทำการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559 นี้ 

สีประจำคณะวิทยาการจัดการ คือ สีฟ้า

สถานที่ตั้ง
อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 – 4297 – 0028 โทรสาร.0 – 4297 – 0059

วัตถุประสงค์
1. คณะมีกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งมีพื้นฐานความรู้เพื่อ     ที่จะนำไปพัฒนาหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้

2. เป็นคณะที่มี อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ของคณะ ร่วมมือกับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา เข้าสู่มาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม

3. เพื่อให้ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

4. ใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ