ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการสัมมนา “PIM Work Based Education Forum # 15 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกมและอีสปอร์ต ได้รับเชิญจาก สมาคมกีฬา ESPORTS จังหวัดสกลนคร – SKE ให้เสนอแนะหลักสูตรในรายการ eSports Education ep 1 เพื่อเสนอแนะ

นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเกมและอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ให้กับคณะกรรมการสำนักงานเขตมัธยมศึกษาสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม “สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิทยาการจัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม.1-ปม.3

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563)

146

การจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ