ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณกมลลักษณ์ นามประกาย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด

ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment : SIA & Social Return On Investment : SROI) ขั้นกลาง” โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2568 ตามแนวทางการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองทุนสวัสดิการ ฯ และกองทุนศุภมาศ – สุขใจ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริหารจัดการกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเหล่าเหนือ ณ บ้านเหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม “สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิทยาการจัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม.1-ปม.3

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563)

146

การจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ