ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตามมาตรฐานการกำกับการศึกษาของกระทรวง ฯ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตามมาตรฐานการกำกับการศึกษาของกระทรวง ฯ

คณะวิทยาการจัดการ ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยเชอรี่ ชุมชนตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ โดยสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567 และอาจารย์ในสาขากล่าวต้อนรับ พบปะพูดคุยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : และการจัดการธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา” ผ่านระบบ Zoom online โดยมีคุณอารยา ศรีสายพันธ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และคุณอรอนงค์ คงอาษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม “สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิทยาการจัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม.1-ปม.3

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563)

146

การจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ