ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงลงร่วมกัน (MOU) ในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีความผูกพันในสถานะความเป็นนิติบุคคลระยะเวลา 5 ปี

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อ ณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เคล็ดลับการเจรจาต่อรอง แบบฉบับนักปฏิบัติ !!

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก คุณนคร วุฒิวรรณวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด บรรยายพิเศษในชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม “สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิทยาการจัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม.1-ปม.3

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563)

146

การจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ