ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา กับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งรายละเอียดของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา กับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งรายละเอียดของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก”

คณะวิทยาการจัดการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ 8 การพัฒนากำลังคนสู่อาชีพด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาการจัดการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ 8 การพัฒนากำลังคนสู่อาชีพด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)”

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา กับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งรายละเอียดของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ศึกษาดูงานเบื้องหลังของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” ณ จังหวัดมุกดาหาร

คณะวิทยาการจัดการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ 8 การพัฒนากำลังคนสู่อาชีพด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

คณะวิทยาการจัดการ งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อ “ม่วน มันส์ สัมพันธ์ วจ.” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะวิทยาการจัดการ งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ภายใต้หะฝัวข้อ “ม่วน มันส์ สัมพันธ์ วจ.” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม “สมัครด่วน โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทำงานบนเรือสำราญ รับสมัครบุคคล อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ฝึกอบรมวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน มีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา กับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งรายละเอียดของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา กับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งรายละเอียดของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก”

คณะวิทยาการจัดการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ 8 การพัฒนากำลังคนสู่อาชีพด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาการจัดการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ 8 การพัฒนากำลังคนสู่อาชีพด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)”

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิทยาการจัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม.1-ปม.3

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563)

146

การจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ