ขอเป็นสะพานบุญเปิดรับบริจาคช่วยเหลือ

นางสาวเกศแก้ว วงค์เวียงทอง

นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ในวันที่ 26 เม.ย. อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเป็นสะพานบุญเปิดรับบริจาคช่วยเหลือ”

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเหล่าโพนค้อ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ บ้านโพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเหล่าโพนค้อ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ บ้านโพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร”