หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตามมาตรฐานการกำกับการศึกษาของกระทรวง ฯ

คณะวิทยาการจัดการ ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยเชอรี่ ชุมชนตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ โดยสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567 และอาจารย์ในสาขากล่าวต้อนรับ พบปะพูดคุยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : และการจัดการธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต

ระบบห้องสมุดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา” ผ่านระบบ Zoom online โดยมีคุณอารยา ศรีสายพันธ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และคุณอรอนงค์ คงอาษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร