หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงลงร่วมกัน (MOU) ในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีความผูกพันในสถานะความเป็นนิติบุคคลระยะเวลา 5 ปี

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อ ณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เคล็ดลับการเจรจาต่อรอง แบบฉบับนักปฏิบัติ !!

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก คุณนคร วุฒิวรรณวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด บรรยายพิเศษในชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริหารจัดการกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเหล่าเหนือ ณ บ้านเหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

แด่ (ว่าที่) บัณฑิตที่รักยิ่ง…เราต้องติดอาวุธทางปัญญา

แด่ (ว่าที่) บัณฑิตที่รักยิ่ง … เราล้วนเผชิญโลกที่ Hyper

ข้อแนะนำในการเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดี !!!

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร