หัวข้อข่าว

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

เชิญร่วมตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร

สรรหาอธิการบดี 64

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

งานมหกรรมมูนมมังอีสาน ครั้งที่ 12 มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง”

โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่28

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประปีการศึกษา 2564