วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งผลิตบัณฑิตวิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

หมายถึง คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการจัดการที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน