หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณกมลลักษณ์ นามประกาย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด

ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment : SIA & Social Return On Investment : SROI) ขั้นกลาง” โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2568 ตามแนวทางการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองทุนสวัสดิการ ฯ และกองทุนศุภมาศ – สุขใจ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริหารจัดการกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเหล่าเหนือ ณ บ้านเหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมอบรมสัมมนา PIM Work – Based Education Forum # 16 “ระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” ณ CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเหล่าโพนค้อ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ บ้านโพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำ VDO Content อย่างง่ายด้วย CapCut ณ บ้านเหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

Big Cleaning Day