หัวข้อข่าว

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการสัมมนา “PIM Work Based Education Forum # 15 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกมและอีสปอร์ต ได้รับเชิญจาก สมาคมกีฬา ESPORTS จังหวัดสกลนคร – SKE ให้เสนอแนะหลักสูตรในรายการ eSports Education ep 1 เพื่อเสนอแนะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566 ในระบบ Onsite และ Online เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “Good Bye Senior Congratulations Accounting” ให้กับรุ่นพี่ปี 4 และเทียบโอน 2 ปีหลัง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบายเนียร์ให้กับพี่ ๆ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสำเร็จการศึกษาในปีนี้

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเกมและอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ให้กับคณะกรรมการสำนักงานเขตมัธยมศึกษาสกลนคร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการนำนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานกิจการนักศึกษากับ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม