บุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุพิชญา  นิลจินดา
อาจารย์

นางธิติมา  รจนา
อาจารย์

ดร.สิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ผศ.ดร.เด่นชัย  สมปอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ศุภมิตร   บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

นางรุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

นางนาฎลดา   เรืองชาญ
อาจารย์

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.จินตนา  จันทนนท์
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ศักดาเดช   กุลากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นิรมล  เนื่องสิทธะ
อาจารย์

ผศ.ดร.วาทินี  ศรีมหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9D9A2585
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์

นายกฤตกร มั่นสุวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารการเงิน

ผศ.วราธร พรหมนิล
ประธานสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ผศ.อิรยา  มณีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ส.อธิษฐาน ทองเชื้อ
อาจารย์
 
นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
ประธานสาขาวิชาการจัดการ
อ_จุฑารัตน์ผศ.กชพร  จันทร์เรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก
อาจารย์

นางสาวดวงฤดี  อิ่มบุญสุ
อาจารย์

ผศ.ดร.วศิน   เพชรพงศ์พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์ 
ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย
ประธานสาขาวิชา
การตลาดและการจัดการโลจิสติกส์
การตลาด การจัดการโลจิสติกส์

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายเกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์

ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์
นางสาวกาญจนาภรณ์  นิลจินดา
อาจารย์
ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สายป่าน  จักษุจินดา
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
aIMG_5268
นางพิศณี  พรหมเทพ
อาจารย์
ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร. พิศดาร แสนชาติ
อาจารย์

ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์  พูลเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b52
รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
รองศาสตราจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง
อาจารย์
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์
นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์
อาจารย์
นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภัทร์ศินี   แสนสำแดง
อาจารย์

ดร.ศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก


ผศ.ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
15ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์
อาจารย์
ผศ.ศักดาเดช  กุลากุล
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน


นางผการัตน์  ทิพวัง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางผการัตน์  ทิพวัง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายปรัชญา  สาระทรัพย์
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายประภัสศิลป์  นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร  อนันตธนรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นายธิติพงษ์  สมจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัทรา  บูรณะเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุวิมล  บุญทา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวผ่องมณี  ชีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกันย์ทิพา  ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
นายประพัฒน์พงศ์  ต่ายเนาว์ดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธวิชติยา บุญศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิริกร กุมภักดี
นักวิชาการศึกษา