บุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.จีระนันต์  เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.สุพิชญา  นิลจินดา
อาจารย์

อ.ธิติมา  รจนา
อาจารย์

ดร.สิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ผศ.ดร.เด่นชัย  สมปอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ศุภมิตร   บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

อ.รุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

อ.นาฎลดา   เรืองชาญ
อาจารย์

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.จินตนา  จันทนนท์
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ศักดาเดช   กุลากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นิรมล  เนื่องสิทธะ
อาจารย์

ผศ.ดร.วาทินี  ศรีมหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9D9A2585
อ.เจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์

อ.กฤตกร มั่นสุวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารการเงิน

ผศ.วราธร พรหมนิล
ประธานสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ผศ.อิรยา  มณีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.อธิษฐาน ทองเชื้อ
อาจารย์
 
อ.อรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
ประธานสาขาวิชาการจัดการ
อ_จุฑารัตน์ผศ.กชพร  จันทร์เรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก
อาจารย์

อ.ดวงฤดี  อิ่มบุญสุ
อาจารย์

ผศ.ดร.วศิน   เพชรพงศ์พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์ 
ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย
ประธานสาขาวิชา
การตลาดและการจัดการโลจิสติกส์
การตลาด การจัดการโลจิสติกส์

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.เกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

อ.ชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์

ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์
อ.กาญจนาภรณ์  นิลจินดา
อาจารย์
ผศ.ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สายป่าน  จักษุจินดา
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
aIMG_5268
อ.พิศณี  พรหมเทพ
อาจารย์
ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร. พิศดาร แสนชาติ
อาจารย์

ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.ประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์  พูลเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b52
รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
รองศาสตราจารย์

อ.ชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

อ.เชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง
อาจารย์
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ดร.สิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์
อ.นันธารา   ธุลารัตน์
อาจารย์
ผศ.ลฎาภา ศรีพสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภัทร์ศินี   แสนสำแดง
อาจารย์

ดร.ศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก


ผศ.ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
15ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์
อาจารย์
ผศ.ศักดาเดช  กุลากุล
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน


นางผการัตน์  ทิพวัง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางผการัตน์  ทิพวัง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายปรัชญา  สาระทรัพย์
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายประภัสศิลป์  นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร  อนันตธนรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นายธิติพงษ์  สมจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัทรา  บูรณะเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุวิมล  บุญทา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวผ่องมณี  ชีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกันย์ทิพา  ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
นายประพัฒน์พงศ์  ต่ายเนาว์ดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธวิชติยา บุญศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิริกร กุมภักดี
นักวิชาการศึกษา