หัวข้อข่าว

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนสกลทวาปี

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน ในโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน

โครงการ “Tik Tok เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์บน Social media” ในกิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน

กิจกรรม FMS Clubhouse “คณบดีวิถีสัญจร”

กิจกรรม FMS Clubhouse 1 “คณบดีวิถีสัญจร”

กิจกรรม FMS Club house 1 “คณบดีวิถีสัญจร”

โครงการฝึกอบรม “ทักษะการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้วยวงจร PDCA ประจำปีการศึกษา 2565”

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การจัดการผลิตยางพาราโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing university)

นิทรรศการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการเอกสารทางบัญชี”