โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก ต.เหล่าโพค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ” ในโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม
16 มีนาคม 2566

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก ต.เหล่าโพค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ” ในโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566
วันนี้กิจกรรมที่ 1 เป็นการประชุมชี้แจง และระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มจักสานบ้านโพนค้อหมู่ 1 เพื่อจัดทำแผนที่ความคิด (Mind mapping) กำหนดแนวทางการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม
จากนั้น กิจกรรมที่ 2 จะนำแผนที่ความคิดมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “กก” ประกอบด้วย กล่องจักสานทิชชู่ ถาดเซ็ตอเนกประสงค์ และวันนี้ข้อเสนอของกลุ่มต้องการเพิ่ม “เสื่อจักสานจากกก” อีก 1 ผลิตภัณฑ์
สำหรับกิจกรรมที่ 3 เป็นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ทางทีมงานกำหนดเป็นการสร้างโลโก้ ตราสินค้า ทำบัญชีต้นทุน และสร้างช่องทางการตลาดผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
และกิจกรรมที่ 4 เป็นการชี้แจงสรุปผลโครงการ ทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในโครงการจะสามารถยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
“การพัฒนาท้องถิ่นเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ขอขอบคุณ ผศ.ศุภมิตร บุญทา เจ้าของโครงการ ผศ.ศักเดช ผศ.จินตนา อ.นาฎลดา คุณสุวิมล คุณมนัสชนก และทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกคน