กิจกรรม “ยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ”

เผยเเพร่เมื่อ 48 เข้าชม
14 มีนาคม 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน กิจกรรม “ยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ”
วันนี้มีกิจกรรมการพัฒนาแปรรูปน้ำเม่าเป็นผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ เป็นการพัฒนาต้นน้ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีน้ำหมากเม่า และไวน์เม่า (OTOP 5 ดาว)
ในส่วนของปลายน้ำเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และทำคลิป TikTok เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมวันนี้เกิดประโยชน์สองส่วนคือ 1) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 2) พัฒนาทักษะการจัดทำ Business Model Canvas ของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ขอขอบคุณ ผศ.เมธาวี ยีมิน อ.กาญจนาภรณ์ นิลจินดา ท่านวิทยากรจากร้านแสงจันทร์ พี่น้องศูนย์ UBI และนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกคน