หัวข้อข่าว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกานจัดการศึกษาที้เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม NVIVO”

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพรในอำเภอพังโคน

โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร โรงแรม และเรือสำราญนานาชาติ ครั้งที่ 2

สัมมนาหัวข้อ “การใช้ ChatGPT อย่างไรให้ปังทางด้านธุรกิจ” ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นคณะวิทยาการจัดการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานกลุ่มสานตะกร้าจากพลาสติก กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง หมู่ 4 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

กิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรใหม่)