โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นคณะวิทยาการจัดการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม
26 เมษายน 2566 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นคณะวิทยาการจัดการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในวันนี้เป็นกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก บ้านนาดอกไม้ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ได้รับความกรุณาจากวิทยากร คุณแม่รัตนา เจ้าของแบรนด์รัตนาตะกร้าสาน จ.มุกดาหาร ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ และสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตะกร้าสาน
ทางคณะ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านความสวยงาม ความแข็งแรง เพื่อเข้าสู่การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ และพัฒนาผู้ประกอบรายย่อยให้มีทักษะเพิ่มขึ้น
ต้องขอบคุณ อ.สุพิชญา นิลจินดา ผศ.เมธาวี ยีมิน และ อ.รุจิรา จงคล้ายกลาง เจ้าของโครงการ และผู้รับผิดชอบดำเนินการ ขอบคุณพ่อแม่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน