โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานกลุ่มสานตะกร้าจากพลาสติก กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง หมู่ 4 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 181 เข้าชม
25 เมษายน 2566

คณะวิทยาการจัดการในแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานกลุ่มสานตะกร้าจากพลาสติก กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง หมู่ 4 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
วันนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจักสานตะกร้าพลาสติก เพิ่มรูปแบบลายตะกร้าให้มีความหลากหลาย และสร้างความแข็งแรงด้วยการเสริมโครงเหล็กขนาดเล็กภายในตัวผลิตภัณฑ์
ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณแม่รัตนา และคุณสุพจน์ เจ้าของแบรนด์รัตนาตะกร้าสาน จ.มุกดาหาร ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติกจักสานทั่วประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
และวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่กลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านโนนสูงได้ดำเนินการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผลผลิตจากการพัฒนาโครงการ ฯ ในปีที่ผ่านมา
ต้องขอบคุณ ผศ.เมธาวี ยีมิน และ อ.สุพิชญา นิลจินดา เจ้าของโครงการ ที่ขับเคลื่อนกลุ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนเห็นพัฒนาการ และขอบคุณผู้รับผิดชอบดำเนินการ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน