กิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรใหม่)

เผยเเพร่เมื่อ 191 เข้าชม
18 เมษายน 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรใหม่)
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง พร้อมตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruption)
กิจกรรมวันนี้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่าในระดับมหาบัณฑิต ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะนำข้อมูลไปพัฒนาร่างหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น