ประชุมปิดภาคเรียน 2/2565

เผยเเพร่เมื่อ 271 เข้าชม
7 เมษายน 2566

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมปิดภาคเรียน 2/2565 เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ ฯ ผ่านระบบ Zoom online ตามข้อสรุป ดังนี้
ในวาระประธานแจ้งเพื่อทราบได้สื่อสารประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งการร่วมเป็นคณะทำงานกีฬา มรภ.ภาคอีสาน และการเป็นเจ้าภาพงานราชภัฏวิจัย
แจ้งการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรของสาขาวิชา กิจกรรม FMS Club house และการใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ปี 2566
สำหรับในเรื่องกรรมการแจ้งเพื่อทราบในด้านวิชาการประกอบด้วย รายงานจำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ประจำปี 2566 และการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
งานวิจัยและบริการวิชาการแจ้งปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 การเข้าสู่ระบบ AUNQA ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566
อีงทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์การประกาศข้อเสนอทุนวิจัยคณะ ฯ ประจำปี งบ 2566 แจ้งการเข้าฟังการเสนองบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ในวาระอื่น ๆ ได้มีการเสนอแนะแนวทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาคณะ ฯ ต่อไป