สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีมติอนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปิดการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (MBA) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 218 เข้าชม
24 มีนาคม 2566

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีมติอนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปิดการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (MBA) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
โดยมีข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2 ประการ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทางคณะ ฯ ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อหลักสูตรไปยัง สป.อว. ตามกระบวนการต่อไป
ขอขอบคุณพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกคน และ ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี ผู้จัดทำ
ทางคณะ ฯ พร้อมสนับสนุนหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่