หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ 55 เข้าชม
2 มิถุนายน 2566

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)
หลักสูตรมีคะแนน 3.67 ผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับดี ซึ่งคุณภาพของหลักสูตรจะสะท้อนคุณภาพของคณะ ฯ
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 3 ท่าน และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต