ศึกษาดูงานสาขาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม
20 มีนาคม 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (หลักสูตรใหม่) คณะวิทยาการจัดการ เข้าศึกษาดูงานสาขาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเด็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ด้านอาจารย์ผู้สอน 2) ด้านหลักสูตรและรายวิชา 3) ด้านการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 4) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 5) ด้านประเด็นปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษา
ในโอกาสนี้ได้เข้าชมห้องแลปของสาขา ฯ (Game lab) จำนวน 2 ห้องมูลค่า 5 ล้านบาท และในบริบทการจัดการศึกษาแตกต่างกันพอสมควร ซึ่งสาขาอีาปอร์ตของสวนสุนันทาเก็บค่าเทอมภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
ในขณะที่ทางคณะ ฯ จัดเก็บเพียง 6,500 บาท เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน อย่างไรก็ตามทางเราพร้อมจะจัดการสอนที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจจากเกมและอีสปอร์ต โดยไม่เน้นในการสร้างเกมส์ (Developer)
ห้องแลปจึงอาจไม่สำคัญมากขนาดเป็นเงื่อนไขของการจัดการศึกษา แต่ทั้งนี้ทางทีมงานคงต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน และทางสวนสุนันทาได้แนะนำเครือข่ายที่หลากหลายให้
ต้องขอขอบคุณประธานสาขาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ต และคณาจารย์จากสวนสุนันทาทุกท่าน ทางทีมงานสกลนครหวังว่าจะได้ร่วมมือกับท่านในโอกาสต่อไป