ศึกษาดูงานสาขาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ต ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เผยเเพร่เมื่อ 256 เข้าชม
21 มีนาคม 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเปิดการสอนด้านอีสปอร์ตเป็นที่แรกในประเทศไทย และยังเป็นแชมป์ eSports ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่อุดรธานี (ครั้งล่าสุด)
ประเด็นแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมุ่งเน้นวิชาการ (Academic) ควบคู่กับกิจกรรมชมรม (Club) เพื่อเติมเต็มทักษะให้กับนักศึกษา ซึ่งความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
นอกจากนี้ทางสาขายังได้กำหนดค่านิยมหลัก (Core Values) ที่ยึดเป็นแนวปฏิบัติ คือ 1) มีความหลงไหล (Passion) 2) มีความเคารพ (Respect) และ 3) กรอบความคิด (Mindset) เพื่อเป็นตัวแบบในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับระบบนิเวศการเรียนรู้ (Ecosystems) มีความสำคัญมากพอกับตัวหลักสูตร ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นที่การเรียนรู้ ห้องแลป และวางแผนดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพราะอีสปอร์ตไม่ใช่เกมส์แต่เป็นกิจกรรมของเด็ก Gen Z
สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับตัวของอาจารย์ที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลา เพราะสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาอย่างมาก
และสุดท้ายทางทีมงานได้เยี่ยมชมห้องแลป (Game lab) มูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท โดยทางบริษัท True cooperation มาลงทุนให้ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ห้องสมุดเป็น Boardgames Corner มี VR บริการ ห้อง Co – Working Space และทุกพื้นที่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้
ข้อมูลและมุมมองทั้งหมดเป็นประโยชน์อย่างมาก ทีมงานขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่อนุเคราะห์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับท่านในโอกาสต่อไป