บุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวสุพิชญา  นิลจินดา
อาจารย์

นางธิติมา  รจนา
อาจารย์

ดร.สิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ผศ.ดร.เด่นชัย  สมปอง
อาจารย์

ผศ.ศุภมิตร   บุญทา
อาจารย์

นางสาวปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

นางรุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

นางนาฎลดา   เรืองชาญ
อาจารย์

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.จินตนา  จันทนนท์
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์

ผศ.ศักดาเดช   กุลากุล
อาจารย์

ดร.นิรมล  เนื่องสิทธะ
อาจารย์

ผศ.ดร.วาทินี  ศรีมหา
อาจารย์
9D9A2585
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์

นายกฤตกร มั่นสุวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารการเงิน

ผศ.วราธร พรหมนิลประธานสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ผศ.อิรยา  มณีเขียว
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์

น.ส.อธิษฐาน ทองเชื้อ
อาจารย์
 
นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ
ประธานสาขาวิชาการจัดการ

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
อาจารย์

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก
อาจารย์

นางสาวดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
อาจารย์
อ_จุฑารัตน์

ผศ.กชพร  จันทร์เรือง
อาจารย์


ผศ.ดร.วศิน   เพชรพงศ์พันธ์
อาจารย์
15ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ
อาจารย์
 สาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์ 
ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย
ประธานสาขาวิชา
การตลาดและการจัดการโลจิสติกส์
การตลาด การจัดการโลจิสติกส์

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
อาจารย์
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
อาจารย์

นายเกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์
อ_ปูริดา1
ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์
bee2
นางสาวกาญจนาภรณ์    นิลจินดา
อาจารย์
ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สายป่าน  จักษุจินดา
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา
อาจารย์

ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรี ดร. พิศดาร  แสนชาติ
อาจารย์

ผศ.ดร.ชาติชัย    อุดมกิจมงคล
อาจารย์
สัญญาสรณ์3
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง
อาจารย์
aIMG_5268
นางพิศณี   พรหมเทพ
อาจารย์

นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b52
รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อาจารย์

นายภคพล คติวัฒน์
อาจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

ดร.ศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

ผศ.ดร.ชัยณรงค์  พูลเกษม
อาจารย์

นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง
อาจารย์
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี
ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์
นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์
อาจารย์

นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์

ดร.ภัทร์ศินี   แสนสำแดง
อาจารย์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
15ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์
อาจารย์

ผศ.ศักดาเดช  กุลากุล
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์

ผศ.ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์

 

บุคลากรสายสนับสนุน


นางผการัตน์  ทิพวัง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางผการัตน์  ทิพวัง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายปรัชญา  สาระทรัพย์
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายประภัสศิลป์   นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร   อนันตธนรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นายธิติพงษ์   สมจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัทรา   บูรณะเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุวิมล   บุญทา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวผ่องมณี   ชีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกันย์ทิพา   ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
นายประพัฒน์พงศ์  ต่ายเนาว์ดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป