บุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวสุพิชญา  นิลจินดา
อาจารย์

นางธิติมา  รจนา
อาจารย์

ดร.สิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ผศ.ดร.เด่นชัย  สมปอง
อาจารย์

นายศุภมิตร   บุญทา
อาจารย์

นางสาวปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

นางรุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

นางนาฎลดา   เรืองชาญ
อาจารย์

 

สาขาวิชาการบัญชี

 


นางนิรมล เนื่องสิทธะ
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์

ผศ.ศักดาเดช   กุลากุล
อาจารย์

ผศ.จินตนา  จันทนนท์
อาจารย์

ผศ.ดร.วาทินี  ศรีมหา
อาจารย์
9D9A2585
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์

นายกฤตกร มั่นสุวรรณ
อาจารย์

 

 

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ผศ.วราธร พรหมนิลประธานสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ผศ.อิรยา  มณีเขียว
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์

อธิษฐาน ทองเชื้อ
อาจารย์
 
นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
15
ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์
ประธานสาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการทั่วไป

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
อาจารย์

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก
อาจารย์

นางสาวดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
อาจารย์

นายพัฒน์ภูมิ    แสนศักดิ์
อาจารย์

ผศ.ดร.วศิน   เพชรพงศ์พันธ์
อาจารย์

ผศ.วัชระ   อักขระ
อาจารย์
อ_จุฑารัตน์
นางกชพร  จันทร์เรือง
อาจารย์

 

 สาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์และค้าปลึก 

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ประธานสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย
ประธานสาขาวิชา
การตลาดและการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
อาจารย์
อ_ปูริดา1
ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์

นายเกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์
bee2
นางสาวกาญจนาภรณ์    นิลจินดา
อาจารย์

ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์

ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง
อาจารย์

 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สายป่าน  จักษุจินดา
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา
อาจารย์

ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรี ดร. พิศดาร  แสนชาติ
อาจารย์

ผศ.ดร.ชาติชัย    อุดมกิจมงคล
อาจารย์
สัญญาสรณ์3
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง
อาจารย์
aIMG_5268
นางพิศณี   พรหมเทพ
อาจารย์

นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นายภคพล คติวัฒน์
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b52
รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อาจารย์

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
อาจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

ดร.ศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

ผศ.ดร.ชัยณรงค์  พูลเกษม
อาจารย์

นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง
อาจารย์
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์
ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์

ผศ.ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี
อาจารย์
_resize
นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์

นางสาวภัทร์ศินี   แสนสำแดง
อาจารย์

 

บุคลากรสายสนับสนุน

 


นางผการัตน์  ทิพวัง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางผการัตน์  ทิพวัง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
พี่บีม
นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายประภัสศิลป์   นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร   อนันตธนรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นายปรัชญา  สาระทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัทรา   บูรณะเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธิติพงษ์   สมจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นายสุเทพ   จันทร์ชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุวิมล   บุญทา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวผ่องมณี   ชีแก้ว
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศศิภา   ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
 

 

 

 

นางยุพิน    จิตรมั่น
คนงาน

นายโชคชัย   เรียมแสน
คนงาน