หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาวะผู้นำและจริยธรรม”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1

ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชมรมสื่อสร้างสรรค์และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ หัวข้อ “วัยเก๋า เข้าใจสื่อ”

FMSSNRU Sports ปีนี้เข้าชิงตะกร้อชาย ฟุตซอลชาย – หญิง ฟุตบอลชาย เปตองชิงคู่ – เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง อีสปอร์ตลำดับที่ 2 วอลเลย์บอลชาย – หญิง ที่ 3 ร่วม

โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU UBI) จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและกรอบความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ สถานศึกษา 2 แห่ง

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ P D C A ให้กับนักศึกษาในคณะ ฯ

อบรมวิศวกรสังคม รุ่น 1