หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาหัวข้อ AI Marketing in Digital World โดยคุณณัฐพงษ์ ชมภู และคุณเขมจิรา นาสิงขัน CEO บริษัท เค เอ็น คอร์ป จำกัด

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหบักประชาธิปไตยในโรงเรียน และจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อ.ปลาปาก จ.นครพนม

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลำดับชั้น

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการหนังสั้น 6 มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน E – San Short Film (สกลนครดินแดน 3 ธรรม) ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

12 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน SCG

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ไทยพานิชย์โพรเทค (SCB PROTECT)

วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”