หัวข้อข่าว

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2566ผ่านระบบออนไลน์ https://reg.snru.ac.th

เวทีเสวนา “ป่าเศรษฐกิจครอบครัวเส้นทางสู่เมืองสกลนครร่มเย็น”

กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS”

กิจกรรม “วัยรุ่นปล่อยของ ตลาดนัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและกรอบความคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์การใช้ประโยชน์พืชกระบก พัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงพาณิชย์ (อพ.สธ.)

โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทำงานบนเรือสำราญนานาชาติ

รับสมัครงาน อว. รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาการจัดการ “อาจารย์ภคพล คติวัฒน์” “เกษียณแค่วัย แต่หัวใจยังผูกพัน”

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

สัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All