คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้น้องใหม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตร ฯ

7 กรกฎาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้น้องใหม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตร ฯ
มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการคิด การเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ กิจกรรมการมอบเข็มตราสิงห์ให้กับน้องใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ สิงห์ภูพาน รุ่นที่ 25 ซึ่งเป็นประเพณีที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี
มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณประธานนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และประธานชมรมสิงห์อาสาที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งส่งต่อตำแหน่งให้กับรุ่นน้องต่อไป สุดท้ายเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมทุกชั้นปี
ขอขอบคุณประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์ที่ร่วมงานทุกท่าน ขอบคุณวิทยากร และนักศึกษาที่จัดกิจกรรมทุกคน ครับ