คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกมและอีสปอร์ต โดยการมอบหมายของท่านอธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร

8 กรกฎาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกมและอีสปอร์ต โดยการมอบหมายของท่านอธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร
เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันผลิตบัณฑิต ด้านแนวทางการจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน และการแบ่งปันทรัพยากรในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาน้องใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตของโมเดลธุรกิจดิจิทัล
เอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสมาคม ฯ ในฐานะองค์กรร่วมผลิตฉบับนี้ มีผลสืบเนื่องเป็นนิติสัมพันธ์กับองค์กรทั้ง 2 แห่งในสถานะความเป็นนิติบุคคลระยะเวลา 5 ปี
ทางคณะ ฯ ต้องขอขอบคุณท่านนายกและเลขาธิการสมาคมอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร ขอบคุณ อ.รุจิรา จงคล้ายกลาง ประธานหลักสูตร ขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จัดเตรียมงานทุกคน ครับ