คณะวิทยาการจัดการ โดยสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

29 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ โดยสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ทุกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 2 ปีหลัง ซึ่งมีนักศึกษาจาก สปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมศึกษาด้วย
ขอต้อนรับเด็ก ๆ ทุกคนเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการด้วยความยินดียิ่ง คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อทุกคนให้ถึงฝั่งตามที่ปรารถนา อย่างสุดกำลังความสามารถ เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาที่จะใช้เวลาในสถาบันแห่งนี้อย่างคุ้มค่า
ด้วยความตระหนักถึงภาระหน้าที่ของความเป็นนักศึกษา ที่มีความอิสระควบคู่กับความรับผิดชอบใช้เวลาสำหรับการเรียนอย่างจริงจัง แบ่งเวลาบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตลอดจนทำงานนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมรับใช้สังคม เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่กรุณาเป็นเกียรติเปิดงานขอขอบคุณ ดร ภัทร์สินี แสนสำแดง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ฯ ทุกคน ที่ร่วมมือจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาในวันนี้ ครับ
พวกเราชาว FMS SNRU พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคมต่อไป