คณะวิทยาการจัดการ ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยเชอรี่ ชุมชนตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

30 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยเชอรี่ ชุมชนตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เพื่อเป็นการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางศาสตร์พระราชา เริ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยเชอรี่ การคิดคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทำการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย
กิจกรรมจะดำเนินการต่อเนื่องไปอีก 2-3 วัน ขอขอบคุณ ดร.นิรมล เนื่องสิทธะ เจ้าของโครงการ ผศ.จินตนา จันทะนนท์ ผศ.ดร. นันท์กาญจน์ เกิดมาลัย วิทยากรทั้งจากภายนอก ภายในทุกท่าน และผู้จัดโครงการทุกคน ครับ