คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณกมลลักษณ์ นามประกาย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด

20 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณกมลลักษณ์ นามประกาย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด
เพื่อนำเสนอรายละเอียดการทำข้อตกลงร่วมกันผลิตบัณฑิต ทั้งในด้านแนวทางการจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำบันทึกความเข้าใจที่เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบริษัทในฐานะองค์กรร่วมผลิตในอนาคตอันใกล้
ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการบริษัท ขอบคุณ ดร.วิทวัส ปานศุภวัชร ประธานหลักสูตร และพนักงานในบริษัททุกคน ครับ