คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร

23 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณชินวร ตยางคนนท์ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร
เพื่อนำเสนอถึงการทำข้อตกลงร่วมกันผลิตบัณฑิต ทั้งในด้านแนวทางการจัดการผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาน้องใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตของโมเดลธุรกิจ
และสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำบันทึกความเข้าใจที่เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสมาคม ฯ ในฐานะองค์กรร่วมผลิตในอนาคตอันใกล้
ขอขอบคุณท่านนายกสมาคม ฯ และเลขาธิการสมาคม ฯ ขอบคุณ อ.รุจิรา จงคล้ายกลาง ประธานหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ครับ