เวทีเสวนา “ป่าเศรษฐกิจครอบครัวเส้นทางสู่เมืองสกลนครร่มเย็น”

เผยเเพร่เมื่อ 285 เข้าชม
11 ตุลาคม 2565
เวทีเสวนา “ป่าเศรษฐกิจครอบครัวเส้นทางสู่เมืองสกลนครร่มเย็น” ในนามของกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐสามัคคีสกลนคร ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ของสกลนคร วันนี้มีต้นแบบจาก 4 ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง และแบ่งปันได้ แสดงให้เห็นต้นทุนทางสังคมที่สกลนครยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์และพร้อมเติบโตตามทิศทางเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) ที่ต้องเติบโต 2 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ และมิติการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นกำแพงป้องกันการเผชิญวิกฤติโลกร้อน (Climate change) ภาคีเครือข่ายสกลนครมีเป้าหมายระยะแรกในการสร้างพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัว จำนวน 100,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าในกรรมสิทธิ์ของเอกชน จำนวน 60,000 ไร่ เป้าหมายสูงสุดคือขยายเต็มพื้นที่ 600,000 ไร่ และวันนี้ยังมีส่วนราชการ เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เมื่อภาครัฐหันหน้าเข้าหาประชาชน เราคงเห็นเมืองสกลนครก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ในอนาคต ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ต้องขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก ท่าน ดร.ปูริดา กล้าประเสริฐ ที่เป็นนักวิจัยในโครงการนี้