กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS”

เผยเเพร่เมื่อ 600 เข้าชม
26 มกราคม 2566
แขนงการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS”
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ใช้กิจกรรมบอร์ดเกมส์ซึ่งเป็นกระบวนการ Active Learning เพื่อสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms of 2022)
ขอขอบคุณ อ.ชฎาพร แนบชิด คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยากร และนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทุกคน