อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 383 เข้าชม
12 ตุลาคม 2565

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 พร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 เหลือเพียงการเตรียมความพร้อม และในประเด็นใหม่ ๆ เพื่อรองรับนักศึกษา พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนองค์การตามนโยบายท่านอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยอย่างแข็งขัน ขอบคุณ อาจารย์รุจิรา จงคล้ายกลาง ประธานหลักสูตรผู้แข็งแกร่งที่สุด และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านที่ดำเนินการจัดทำเอกสารทั้งหมด ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ฯ ทุกท่าน และขอบคุณคณะกรรมการวิชาการ (กว.ช.) สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
#FMS37 ก้าวเดินแห่งการเปลี่ยนแปลง