เข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในประเด็นการร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากอนุปริญญาจนถึงระดับปริญญาตรี

เผยเเพร่เมื่อ 294 เข้าชม
24 มกราคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในประเด็นการร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากอนุปริญญาจนถึงระดับปริญญาตรี
ในเบื้องต้นปีการศึกษาหน้าคณะ ฯ จะทำความร่วมมือรับการส่งต่อนักศึกษา ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ อาจเป็นการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง หรือห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และในอนาคตอันใกล้ต้องจัดทำ MOU ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องของการจัดการศึกษานอกที่ตั้งต่อไป
ขอขอบคุณท่าน ผอ. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าสาขาวิชา และขอบคุณ ผศ.ศักดาเดช อ.ขฎาพร ดร.พัลลภ ผศ.ศุภมิตร อ.นาฎลดา และทีมงานคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน