อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เผยเเพร่เมื่อ 387 เข้าชม

22 มกราคม 2566

22 มกราคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย 1) การใช้โซเชียลมีเดียในธุรกิจชุมชน Tiktok Marketing และ 2) การบัญชีและการจัดการธุรกิจชุมชน ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing university)
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย นักเรียนโรงเรียนท่าสงครามวิทยา และนักศึกษาจากสาขาบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากคณะ วจ. มรภ. สกลนคร
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับรายได้ของธุรกิจชุมชน พัฒนาสังคมระดับฐานรากในทุกมิติ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นนวัตกรชุมชน เห็นคุณค่าและผูกพันกับชุมชน (Community engagement)
ต้องขอบคุณ ผศ.ศักดาเดช กุลากุล อ.นาฎลดา เรืองชาญ เจ้าของหลักสูตรระยะสั้น และวิทยากรจากคณะ ฯ อ.จีระนันต์ ดร.สิริพาพร ผศ.จินตนา และทีมงานเบื้องหลังทุกท่าน