โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามแบบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ 294 เข้าชม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนมะขามป้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิศักดิ์ พุ้ยมอม เจ้าของสวนป่าบ้านดิน และเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดสกลนคร

ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง เจ้าของโครงการ ประธานชุมชนมะขามป้อม ทีมงาน และนักศึกษา รปศ. ทุกคน