บุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางจีระนันต์  เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุพิชญา  นิลจินดา
อาจารย์

นางธิติมา  รจนา
อาจารย์

ดร.สิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ผศ.ดร.เด่นชัย  สมปอง
อาจารย์

นายศุภมิตร   บุญทา
อาจารย์

นางสาวปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

นางรุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

นางนาฎลดา   เรืองชาญ
อาจารย์

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


นางนิรมล เนื่องสิทธะ
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์

นายศักดาเดช   กุลากุล
อาจารย์

นางจินตนา  จันทนนท์
อาจารย์

ผศ.ดร.วาทินี  ศรีมหา
อาจารย์
9D9A2585
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์

นาย
กฤตกร   มั่นสุวรรณ
อาจารย์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

นายวราธร พรหมนิล
ประธานสาขาวิชา
การเงินการธนาคาร


ผศ.อิรยา  มณีเขียว
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์

นางสาวอธิษฐาน   ทองเชื้อ
อาจารย์

 


นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
15
ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์
ประธานสาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการทั่วไป

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
อาจารย์

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก
อาจารย์


นางสาวดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
อาจารย์

นายพัฒน์ภูมิ    แสนศักดิ์
อาจารย์

ผศ.ดร.วศิน   เพชรพงศ์พันธุ์
อาจารย์

ผศ.วัชระ   อักขระ
อาจารย์
อ_จุฑารัตน์
นางกชพร  จันทร์เรือง
อาจารย์

 

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์และค้าปลึก 

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ประธานสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
อาจารย์

ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย
ประธานสาขาวิชา
การตลาดและการจัดการโลจิสติกส์
อ_ปูริดา1
ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์

นายเกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์
bee2
นางสาวกาญจนาภรณ์    นิลจินดา
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์
นายพัลลภ  จันทร์กระจ่าง
อาจารย์

 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา
อาจารย์

นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร. พิศดาร  แสนชาติ
อาจารย์

ผศ.ดร.ชาติชัย    อุดมกิจมงคล
อาจารย์
สัญญาสรณ์3
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง
อาจารย์
aIMG_5268
นางพิศณี   พรหมเทพ
อาจารย์
saipan
ดร.สายป่าน   จักษุจินดา
อาจารย์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นายภคพล คติวัฒน์
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b52รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อาจารย์

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
อาจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

ดร.ศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

ผศ.ดร.ชัยณรงค์  พูลเกษม
อาจารย์

นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง
อาจารย์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์
ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์


ผศ.ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี
อาจารย์
_resize
นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์

นางสาวภัทร์ศินี   แสนสำแดง
อาจารย์

 

บุคลากรสายสนับสนุน

 

IMG_6469
นายสุเทพ   จันทร์ชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางผการัตน์   ทิพวัง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายประภัสศิลป์   นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธิติพงษ์   สมจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นายปรัชญา  สาระทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัทรา   บูรณะเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร   อนันตธนรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิภา   ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
su070
นางสาวสุวิมล   บุญทา
นักวิชาการศึกษา
พี่บีม

นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

นางยุพิน    จิตรมั่น
คนงาน

 

 

นายโชคชัย   เรียมแสน
คนงาน