บุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวสุพิชญา  นิลจินดา
ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์
อาจารย์

นางธิติมา  รจนา
อาจารย์

นางสาวสิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ดร.เด่นชัย  สมปอง
อาจารย์

นายศุภมิตร   บุญทา
อาจารย์

นางสาวปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

นางรุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

นางนาฎลดา   เรืองชาญ
อาจารย์

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


ผศ.วาทินี  ศรีมหา
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์

นายศักดาเดช   กุลากุล
อาจารย์

นางจินตนา  จันทนนท์
อาจารย์

นางนิรมล เนื่องสิทธะ
อาจารย์
9D9A2585
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
jipผศ.อิรยา  มณีเขียว
ประธานสาขาวิชา
การเงินการธนาคาร

นายวราธร พรหมนิล
อาจารย์

ผศ.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์


นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
15
ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์
ประธานสาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการทั่วไป

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
อาจารย์

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก
อาจารย์


นางสาวดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
อาจารย์

Dr. Philip Nicholls
อาจารย์

นายวศิน   เพชรพงศ์พันธุ์
อาจารย์

นายวัชระ   อักขระ
อาจารย์
อ_จุฑารัตน์
นางกชพร  จันทร์เรือง
อาจารย์

 

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์และค้าปลึก 

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ประธานสาขาวิชา
การตลาด

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
อาจารย์

ผศ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย
อาจารย์
อ_ปูริดา1
ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์

นายเกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์
bee2
นางสาวกาญจนาภรณ์    นิลจินดา
อาจารย์
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์

 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.สามารถ  อัยกร
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา
อาจารย์

นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์
aIMG_5240_org
นางศิรประภา  ราชพิลา
อาจารย์

ผศ.ดร.ชาติชัย    อุดมกิจมงคล
อาจารย์
สัญญาสรณ์3
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง
อาจารย์
aIMG_5268
นางพิศณี   พรหมเทพ
อาจารย์
saipan
นางสาวสายป่าน   จักษุจินดา
อาจารย์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นายภคพล คติวัฒน์
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b52รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อาจารย์

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
อาจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

นางศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

นายชัยณรงค์  พูลเกษม
อาจารย์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์
ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์


นายจิรภัทร  เริ่มศรี
อาจารย์
_resize
นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์

นางสาวภัทร์ศินี   แสนสำแดง
อาจารย์

 

บุคลากรสายสนับสนุน

 

IMG_6469
นายสุเทพ   จันทร์ชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางผการัตน์   ทิพวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประภัสศิลป์   นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
บรรณารักษ์

นายธิติพงษ์   สมจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปรัชญา  สาระทรัพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวภัทรา   บูรณะเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร   อนันตธนรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิภา   ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
su070
นางสาวสุวิมล   บุญทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พี่บีม

นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

นางยุพิน    จิตรมั่น
คนงาน

 

 

นายโชคชัย   เรียมแสน
คนงาน