หัวข้อข่าว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกานจัดการศึกษาที้เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม NVIVO”

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพรในอำเภอพังโคน

โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร โรงแรม และเรือสำราญนานาชาติ ครั้งที่ 2

สัมมนาหัวข้อ “การใช้ ChatGPT อย่างไรให้ปังทางด้านธุรกิจ” ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น