คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิชาการ SNRU ปี 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

5 กรกฎาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิชาการ SNRU ปี 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
คณะ ฯ ได้นำเสนอทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษา โดยมีหลักสูตรน้องใหม่การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต แสดงการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต เพื่อให้เด็กทดลองแข่งขันโดยมีการแคสติ้ง การทำงานเบื้องหลังประกอบ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการเป็นผู้ประกาศข่าว ให้น้องได้ทดลองปฏิบัติจริงตามที่จัดเตรียมมา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยี และมีการแสดงกิจกรรมการเต้นของรุ่นพี่
และยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้นำเสนอเนื้อหา กระบวนการ และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให้น้องได้มีทางเลือกหลากหลาย โดยทุกหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สำหรับรองรับผู้สนใจเข้าศึกษาทุกคน
ต้องขอขอบคุณท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกหลักสูตร นักศึกษา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันนี้ คณะวิทยาการจัดการเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาได้เป็นอย่างดี ครับ