คณะวิทยาการจัดการ งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดย รศ.ดร. ปณิธี การสมดี วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

4 กรกฎาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดย รศ.ดร. ปณิธี การสมดี วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยภายใต้หัวข้อ “ก้าวที่มุ่งมั่น สู่ทางฝันตำแหน่งทางวิชาการ” ซึ่งบรรยายในประเด็นเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และเทคนิครายละเอียดการเขียนตำรา
ทางคณะ ฯ ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง ขอบคุณคณาจารย์ที่เข้าร่วมผ่านทางระบบออนไลน์ และออนไซต์ และขอขอบคุณผู้จัดโครงการทุกคน ครับ