ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 12 ก.ค 67