คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก คุณนคร วุฒิวรรณวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด บรรยายพิเศษในชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก คุณนคร วุฒิวรรณวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด บรรยายพิเศษในชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเล่าถึงประสบการณ์บริหารธุรกิจร่วม 40 ปี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจในเครือ และยังเล่าประสบการณ์ทำงานในภาคประชาสังคม
องค์ความรู้ของวิทยากรเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการลองผิดลองถูก ด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม จนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และที่สำคัญยังพยายามสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหลากหลายมิติ
ต้องขอบคุณท่านวิทยากรพิเศษเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี ที่นำนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม และขอขอบคุณท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมรับฟังบรรยาย และต้อนรับวิทยากร ครับ