คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริหารจัดการกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเหล่าเหนือ ณ บ้านเหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริหารจัดการกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเหล่าเหนือ ณ บ้านเหล่าเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
เพื่อบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจที่ขาดความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจ จัดโครงสร้างของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการยกระดับรายได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
วันนี้เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่ม กำหนดคณะกรรมการ กำหนดประธาน เลขานุการ เหรัญญิก การตลาด และประชาสัมพันธ์ ทำให้สมาชิกเข้าใจบทบาทหน้าที่
การสร้างเครือข่ายกับเกษตรอำเภอ เพื่อยกระดับด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และมีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแบบละเอียดทุก โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ตั้งแต่เก็บผลผลิต กระบวนการแปรรูปจนใส่บรรจุภัณฑ์
มีการเก็บรายละเอียดกระบวนการผลิต เพื่อทำการตลาดเรื่องเล่า (Storytelling) เก็บข้อมูล ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจะดำเนินการขั้นตอนการทำสื่อและการตลาดต่อไป
ต้องขอบคุณ ผศ.ศักดาเดช กุลากุล ท่านรองคณบดี อ.นาฎลดา เรืองชาญ ผศ.ศุภมิตร บุญทา คุณสุวิมล บุญทา ผู้จัดโครงการ อ.ชฎาพร แนบชิด วิทยากร และนักศึกษาทุกคน วันนี้เป็นวันที่ 4 ของการลงพื้นที่ซึ่งผมได้มีโอกาสติดตามมา ครับ