คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าและพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการจัดการคลังสินค้า ในการยกระดับรายได้ของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
วันนี้เป็นกิจกรรมการสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากประธานกลุ่ม เพื่อออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นคลังสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองกับการส่งสินค้าไปยังลูกค้าที่ส่วนมหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ ทั้ง เซ็นทรัล ท๊อปซูเปอร์มาเก็ต และห้างร้านอื่น ๆ ในจังหวัด
วิสาหกิจโนนหัวช้างมีกระบวนการผลิตน้ำผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพ หลากหลาย ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ คณะ ฯ จึงใช้จุดสำคัญนี้ (Pain point) ยกระดับศักยภาพด้านดังกล่าวรองรับการขยายขนาดของวิสาหกิจในอนาคต
ต้องขอบคุณ อ.สุพิชญา นิลจินดา รองคณบดี อ.ชฎาพร แนบชิด ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง อ.รุจิรา จงคล้ายกลาง คุณธวิธติยา บุญศรี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกคน วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการลงพื้นที่ซึ่งผมได้มีโอกาสติดตามมา ครับ