โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทำงานบนเรือสำราญนานาชาติ

เผยเเพร่เมื่อ 470 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทำงานบนเรือสำราญนานาชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามารถ อัยกร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง Co-working space อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับสมาคมวิชาชีพเรือสำราญแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาการจัดการกับสถาบัน HOH International ซึ่งมุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับสากล ให้สามารถเข้าถึงงานบนเรือสำราญนานาชาติที่มีตำแหน่งงานรองรับมากกว่า 6,000 คนต่อปี
โดยโครงการนี้เป็นโครงการหลักในการตอบ The Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 (SDG8) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
– ติดตามความเคลื่อนไหวในเพจ “หลักสูตรเรือสำราญมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” https://www.facebook.com/profile.php?id=100086487157290