สัมมนาทาง รปศ.

ขอเชิญร่วมสัมมนาทาง รัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ ภาวะผู้นำ ทางรัฐประศาสนศาสตร์