ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ 2563

ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ 2563
ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี